"เปิดรับแล้ว ปีการศึกษา 2557"

ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษา 1 - 3 พิเศษลงทะเบียน
อันดับที่ 150 - 200 รับส่วนลดทันที 10%
จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ปี


ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

 1. ค่าธรรมเนียม : 60,000 บาท /เทอม ( 120,000 บาท / ปี)
 2. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : 14,650 บาท/ปี 
  1. ค่าอาหารกลางวัน ของว่าง และนม : 12,000 บาท / ปี
  2. ค่าเครื่องใช้แรกเข้า : 500 บาท / ปี
  3. ค่าซักฟอก : 500 บาท / ปี
  4. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน : 150 บาท / ปี
  5. ค่าประกันอุบัติเหตุ : 500 บาท / ปี
  6. ค่าประกันของเสียหาย : 1,000 บาท (เก็บครั้งเดียวแรกเข้า)

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวข้างต้น ยังไม่ได้รวมค่าชุดนักเรียน ค่าหนังสือเรียน และรถนักเรียน

 

Follow Us Online