"เปิดรับแล้ว ปีการศึกษา 2557"

ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษา 1 - 3 พิเศษลงทะเบียน
อันดับที่ 150 - 200 รับส่วนลดทันที 10%
จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ปี


ภาพรวมของโรงเรียน


โรงเรียนรูปแบบใหม่กับแนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ของโรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา

โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษาจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 นี้ โดยเปิดรับเด็กตั้งแต่ เตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 - 3 รับนักเรีย อายุ 2 - 6 ปีในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 นี้ และจะเปิดรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาชั้น ป. 1 ถึง ป. 3 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557  ตามด้วยชั้น ป. 4 ถึง ป. 6 ในปีถัดไป

หลักสูตรของเราสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (E.P.) ขนาดห้องเรียนจะถูกจำกัดให้มีเพียงไม่เกิน 20 คนต่อห้องในระดับเตรียมอนุบาล 25 คนต่อห้องในระดับอนุบาล และ 30 คนต่อห้องในระดับประถมศึกษา คุณครูที่โรงเรียนของเราทั้งเจ้าของภาษาอังกฤษและครูไทยจะทำงานร่วมกันเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้น สนุกสนาน มีคุณค่าและสร้างเสริมสมรรถนะในระดับสากลให้เยาวชนของเราแสดงออกซึ่งความสามารถ มีความคิดและความสร้างสรรค์อย่างดีเยี่ยมในโลกที่ไร้พรมแดนนี้

รงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษาก่อตั้งขึ้นมาจากความรักของครอบครัวสัจจเทพที่มีต่อนางมินเดอร์กอร์ สัจจเทพ ผู้เป็นภรรยาของนายกูรมัค ซิงห์ สัจจเทพและผู้เป็นมารดาของลูกชายทั้ง 5 คนรวมทั้งหลานๆในครอบครัวสัจจเทพพร้อมใจกันให้ชื่อโรงเรียนนี้ตามชื่อของนางมินเดอร์กอร์ สัจจเทพ ครอบครัวสัจจเทพมีความตั้งใจให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่จะปลูกฝังนักเรียนให้มีความรัก มีจิตใจงาม สุภาพอ่อนโยน มีความเป็นไทย พร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก นักเรียนมินเดอร์จะต้องมีความเฉลียวฉลาดรอบรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ รักความเป็นประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีวินัยรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักการและแนวทางของหลักสูตรของเรา คือการสอนด้วยเทคนิค"มินเดอร์ สุข-เรียนรู้" (Minder's Happy Learning) ซึ่งอยู่บนพื้นฐานการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงหลักการธรรมชาติของสมองและเป็นวิธีการให้การศึกษารูปแบบใหม่ที่น่าตื่นเต้น ซึ่งถือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้  ทุกคนมีสมองพร้อมที่จะเรียนรู้มาตั้งแต่กําเนิด ตราบเท่าที่สมองและกระบวนการเรียนรู้ตามปกติไม่ได้รับการขัดขวาง จึงสามารถพัฒนาศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์ให้เหมาะกับแต่ละช่วงวัยได้

นอกจากนี้ การบูรณาการการเรียนรู้จากวรรณคดีหรือวรรณกรรมก็ยังถือว่ามีบทบาทสำคัญ ซึ่งคุณครูจะนำตัวอย่างวรรณกรรมที่เป็นงานเขียนต้นฉบับมาใช้เป็นหลักในการสอนและแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ที่สามารถกระตุ้นพัฒนาการอ่านเขียนของเด็ก ๆ ตลอดจนเป็นการให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่แท้จริงกับนักเรียน

อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของกระบวนการเรียนรู้ที่นี่คือ การลงมือปฏิบัติหรือ 'การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ'  โดยเด็ก ๆ จะมีส่วนในประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งหมดของตนเองโดยตรง จึงทำให้เพิ่มความสามารถของเด็ก ๆ ในการคิดเชิงวิเคราะห์ด้วย

 

อัตลักษณ์ Identity ของนักเรียนโรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา

M - Mind จิตใจงาม
I - Intelligence เฉลียวฉลาด
N - Novelty ความคิดสร้างสรรค์
D - Democracy ความเป็นประชาธิปไตย
E - Environment รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
R - Responsibility รับผิดชอบและมีวินัย

ที่โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา นักเรียนของเราจะได้รับการวางรากฐานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเข้มแข็ง โดยทางโรงเรียนจะสนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของพวกเขาที่โรงเรียนเพื่อที่เด็ก ๆ จะเก่งทั้งสองภาษาได้ดีเท่า ๆ กัน ในอนาคตทางโรงเรียนอาจพิจารณาเพิ่มภาษาต่างประเทศอื่นในหลักสูตรด้วย

ที่โรงเรียน นักเรียนเหล่านี้จะได้รับการเตรียมความพร้อมที่เหนือกว่าในทุกด้านเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับมัธยมจำนวนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในท้องถิ่นของไทย โรงเรียนนานาชาติที่ดีดีสักแห่งหนึ่งหรือแม้แต่สถาบันในต่างประเทศก็ยังได้

 

Follow Us Online